اردبیل خیابان آب پلاک٢١ تلفن رزرو : ٣٣٧١٣۵۶٧ - ٠۴۵

تصویر شاخص ۹ قانون قهوه خوب

۹ ﻗﺎﻧﻮن ساده ﺑﺮای درﺳﺖﮐﺮدن ﯾﮏ ﻓﻨﺠﺎن قهوه عالی در حد یک باریستا در خانه

ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﺎده با شیوه درﺳﺖ ﮐﺮدن ﯾﮏ ﻓﻨﺠﺎن ﻗﻬﻮه ﻋﺎﻟﯽ در ﺧﺎﻧﻪ،آشنا خواهید شد.

ﯾﮏ ﻓﻨﺠﺎن ﻗﻬﻮه ﺧﻮب در ﺻﺒﺢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺎل و ﻫﻮای ﮐﻞ روز ﺷﻤﺎ را اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ. داﺷﺘﻦ ﯾﮏ فنجان روزانه توسط ﺑﺎرﯾﺴﺘﺎ و در کافی شاپ همیشگی راه ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﺷﺮوع روز اﺳﺖ، اما گاهی نیازمند یک فنجان قهوه ی عالی بدون بیرون آمدن از خانه خواهید بود، لذا زمان آن رسیده است که قوانین بنیادین دم آوری قهوه عالی را فرا گیرید.

ﺑﺎ ﻧﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺳﺎده ای که در ادامه خواهم گفت، شما قادر خواهید بود که هر صبحی که دلتان بخواهد در خانه برای خودتان قهوه عالی و در سطح حرفه ای تهیه کنید.

فرنچ پرس حس خوب

ﺳﺎده ﺗﺮ از آن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ. 

رعایت موارد و نکات ﺳﺎده ای ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﮕﻬﺪاری درﺳﺖ دانه های قهوه و اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎی مرغوب از ﺗﻠﺨﯽ ﯾﺎ ﻃﻌﻢ های نامطلوب در ﻓﻨﺠﺎنﺷﻤﺎ جلوگیری میکند.

اﯾﻦ ﮐﻪ در ﻗﻬﻮه ی ﺻﺒﺢ خودتان از داﻧﻪ ﻫﺎی کشت و فرآوری شده در مزارع مشهور دنیا استفاده میکنید ( که قطعن در حال حاضر و در بازار ایران دروغی بیش نیست) یا از قهوه های فله و سوپرمارکتی استفاده میکنید! از فرآیند دم آوری پیچیده و تخصصی استفاده میکنید یا از قهوه سازهای ساده و دمی استفاده میکنید، در صورت رعایت قوانین ساده اما اساسی زیر، هربار قهوه ای خوشمزه و لذتبخش و رضایت بخش را تجربه خواهید کرد.

قوانین ﺗﻬﯿﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻗﻬﻮه

استیکر جداکننده پیکان و فنجان سبز

ﻗﺎﻧﻮن ۱: داﻧﻪ ﻫﺎی ﺗﺎزه را خریداری کنید.

درخت و گیلاس قهوه و دانه بو داده

 ﺑﺪون ﺷﮏ، ﻗﻬﻮه زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻇﺮف ﭼﻨﺪ روز ﭘﺲ از ﺑﺮﺷﺘﻪ ﺷﺪن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.

ﺧﺮﯾﺪ از ﯾﮏ روﺳﺘﺮ ﻣﺤﻠﯽ بهترین راهکار است.

البته ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺧﻮدﺗﺎن هم ﻗﻬﻮه مصرفی خودتان را  ﺑﺮﺷﺘﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

این ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺗﺮﯾﻦ راه ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﺗﺎزهﺗﺮﯾﻦ داﻧﻪﻫﺎ اﺳﺖ. ﻣﺮاﻗﺐ ﺧﺮﯾﺪ ﻗﻬﻮه های ﻓﻠﻪ از سیلو های ویترینی فروشگاه های قهوه ﺑﺎﺷﯿﺪ.

اﮐﺴﯿﮋن و ﻧﻮر روﺷﻦ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﻃﻌﻢ دﻫﻨﺪه ﻫﺎ ﺑﺮای داﻧﻪ ﻫﺎی ﺑﻮ داده ی قهوه ﻫﺴﺘﻨﺪ.

 ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، از فروشگاه هایی خرید کنید که دانش و دقت کافی در محافظت سیلوهای ذخیره دانه های قهوه ی خود را داشته باشد. چرا که دیواره های سیلوهای قهوه به مرور زمان با لایه ای از روغن قهوه پوشیده میشوند که با گذشت زمان این روغن ها فاسد شده و باعث آلودگی دانه های بعدی ریخته شده در سیلو و بالتبع موجب عطر و طعم بسیار زننده و بد قهوه می شوند. 

با تمام این تفاصیل، داﻧﻪ ﻫﺎی ﻗﻬﻮه ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﺪه در کیسه ها و پاکت های ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ و دارای سوپاپ تخلیه انتخاب هوشمندانه و بهتری خواهند بود. 

ﻗﺎﻧﻮن ۲ : داﻧﻪﻫﺎیﻗﻬﻮه را ﺗﺎزه ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ

داﻧﻪ ﻫﺎی ﻗﻬﻮه را ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﯾﮏ ﻇﺮف در ﺑﺴﺘﻪ ﻧﮕﻬﺪاری ﮐﻨﯿﺪ. 

ﻇﺮوف ﮐﻨﺴﺮو ﺷﯿﺸﻪای ﯾﺎ ﻇﺮوف ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی ﺳﺮاﻣﯿﮑﯽ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ وﻣﻮم واﺷﺮ ﻻﺳﺘﯿﮑﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

– ﻫﺮﮔﺰ هرگز دانه های قهوه را در ﯾﺨﭽﺎل ﻗﺮار ﻧﺪﻫﯿﺪ.

دانه های ﺑﻮداده ی قهوه  ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ بوده  و ﺑﻪ راﺣﺘﯽ رﻃﻮﺑﺖ و ﺑﻮی ﻏﺬا را ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.

– ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻃﻌﻢ اﮐﯿﺪاً ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﻬﻮه را ﻣﻨﺠﻤﺪ ﻧﮑﻨﯿﺪ، ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻗﻬﻮه ﻫﺎی ﺗﯿﺮه یا دارک روست.

در ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻬﯿﻨﻪ ، ﻫﺮﺑﺎر ﯾﮏ بسته دانه های تازه به اندازه مصرف ﭘﻨﺞ ﺗﺎ ﻫﻔﺖ روز خود را را ﺑﺨﺮﯾﺪ و آﻧﻬﺎ را در دﻣﺎی اﺗﺎق و دور از نور ﻧﮕهداری کنید.

ﻗﺎﻧﻮن۳ : دانه های خوب بخرید.

اﮔﺮ در ﺣﺪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺷﻤﺎﺳﺖ، ﻗﻬﻮه ﺧﻮب را اﻧﺘﺨﺎب واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دﻧﯿﺎی ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰی از ﻃﻌﻢ ﻗﻬﻮه در اﻧﺘﻈﺎر ﻫﺮﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻓﺮاﺗﺮ از ﻣﺎرک ﻫﺎی ﺗﺠﺎری اﻧﺒﻮه باشد. ﻗﻬﻮهﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺿﻮح ﮐﺸﻮر تولید کننده ﯾﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺒﺪأ را ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﻗﺎﻧﻮن۴ : ﺧﻮدﺗﺎن آﺳﯿﺎبﮐﻨﯿﺪ

آسیاب دستی قهوه

ﻗﻬﻮه ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از آﺳﯿﺎب شدن ﺷﺮوع ﺑﻪ از دﺳﺖ دادن ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ نوشیدنی ﻫﺎ از داﻧﻪ ﻫﺎی آﺳﯿﺎب ﺷﺪه درﺳﺖ ﻗﺒﻞ از دم ﮐﺮدن ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻗﻬﻮه همواره بر اهمیت آسیاب بیشتر از دستگاه دم آوری تاکید میکنند.

ﻗﺎﻧﻮن۵ : از آب ﺧﻮب و با کیفیت اﺳﺘﻔﺎدهﮐﻨﯿﺪ

ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ اﻧﺪازه آب ﺷﯿﺮ کلردار نمیتواند طعم های نامطلوب در قهوه ایجاد کرده و یک قوری قهوه را خراب کند. بهترین کار استفاده از آبهای معدنی یا آب چشمه و یا بکار بردن فیلتر و دستگاه تصفیه خوب می باشد.

ﺗﻮﺟﻪ مهم : آب ﻧﺮم ﺷﺪه ﯾﺎ ﻣﻘﻄﺮ ﻗﻬﻮه وﺣﺸﺘﻨﺎﮐﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻣﻮﺟﻮد در آبِ ﺧﻮب ﺿﺮوری ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻗﺎﻧﻮن۶: از ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎی ارزان ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ

فیلتر گاتر حس خوب

ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎی ﻗﻬﻮه ﮐﺎﻏﺬی نامرغوب قهوه با کیفیت پایین میدهند.

ﺑﻪدﻧﺒﺎل ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻫﺎی ﮐﺎﻏﺬی ﺳﻔﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﺎ اﮐﺴﯿﮋن ﯾﺎ ﺑﺪون دﯾﻮﮐﺴﯿن باشید. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل میتوان فیلترهای Melitta ،Filtrop و Gater را فیلترهای خوبی نامید.

فیلترهای خاص و گران قیمتی چون SwissGold نیز انتخاب طلایی هستند

اﯾﻨﻬﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻃﻌﻢ را اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.

ﻗﺎﻧﻮن٧ : در ﻣﺼﺮف ﻗﻬﻮه ﮐﻢ ﻧﮕﺬارﯾﺪ.

ﻣﻌﯿﺎر اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮای دم ﮐﺮدن ﻗﻬﻮه ﺑﺎ ﻗﻮت ﻣﻨﺎﺳﺐ همان نسبت طلایی یک به هفده میباشد یا بیان ساده تر برای هر فنجان به اندازه ١٧٠ سی سی ٢ قاشق غذاخوری قهوه لازم است.

هرگونه ترفندی که موجب کاهش مقدار استاندارد قهوه میگردد، قطعن موجب ایجاد طعم های نامطلوب در نوشیدنی نهایی خواهند شد.

ﻗﺎﻧﻮن٨ : ﻣﺮاﻗﺐ ﮔﺮﻣﺎ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

جزوه رو گاز

آﺑﯽ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ داغ اﺳﺖ، ﺗﺮﮐﯿﺒﺎﺗﯽ را از ﻗﻬﻮه اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻠﺦ ﻫﺴﺘﻨﺪ و غیر دلپذیر.

دﻣﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ آب ﺑﺮای دم ﮐﺮدن قهوه ٩٣ درجه سانتیگراد یا حدود ۴۵ ثانیه پس از جوش کامل و قطع کردن شعله می باشد. 

ﭘﺲاز قهوه دم شده ، اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻃﻌﻢ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ.

ﮔﺮم ﮐﺮدن ﻣﺠﺪد، ﺟﻮﺷﺎﻧﺪن ﯾﺎ ﻧﮕﻬﺪاری ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت روی منبع حرارتی ، ﺣﺘﯽ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻗﻬﻮه را ﺗﻠﺦ و ﺑﺪﻣﺰه ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻗﺎﻧﻮن٩  : ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺧﻮد را ﺗﻤﯿﺰ ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ 

ﻇﺮوف ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی و آﺳﯿﺎب ﻫﺎ را ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ ﯾﮑﺒﺎر بخوبی ﺗﻤﯿﺰ کنید. ﺗﺎ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺠﻤﻊ روﻏﻨﯽ ازﺑﯿﻦ ﺑﺮود.

ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﺮﻣﺎه ﯾﮏبار تجهیزات خود را با ﻣﺤﻠﻮل ﻗﻮی از ﺳﺮﮐﻪ سفید ﯾﺎ ﭘﺎک ﮐﻨﻨﺪه های ﻣﺨﺼﻮص ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻗﻬﻮه شسته و رسوب زدایی بکنید و ﻗﺒﻞ از هربار اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد، ﮐﺎﻣﻼً ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ.

قهوه ترک در شن داغ
درخواست کار یا ثبت نام در دوره های رایگان آموزش باریستاتکمیل فرم
+ +